Newsupdate

กองทุน SEF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ?!

SEF  คือ  กองทุนใหม่ที่จะมาแทน  LTF   ซึ่งจะมีผลต้นปี 2563 นี้  โดย SEF สามารถซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงถึง  30%  ของรายได้ 

โดยมีเพดานที่สามารถซื้อได้ไม่เกิน  250,000  บาท   

คุณมีรายได้เท่าไหร่จะสามารถซื้อกองทุนได้เท่าไหร่  (โดยไม่เกินเพดาน  250,000 บาท) มาดูตารางกัน  

รายได้   30,000   สามารถซื้อกองทุนได้     108,000  บาท

รายได้   40,000   สามารถซื้อกองทุนได้     144,000  บาท

รายได้   50,000   สามารถซื้อกองทุนได้     180,000  บาท

รายได้   60,000   สามารถซื้อกองทุนได้     216,000  บาท

รายได้   69,444   สามารถซื้อกองทุนได้     249,999  บาท 

————————————————————————–

** หมายเหตุ : ผู้ถือ LTF จะไม่ได้รับผลกระทบอะไร ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่สามารถซื้อ LTF เพิ่ม

ได้อีกตั้งแต่ปี 2563 เป็นตันไป และ LTF ที่ถือไว้นั้นยังคงตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ

Continue Reading

7 สิทธิประโยชน์ของคนทำงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลในอีก 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 5 เมษายน 2562)

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  และจะมีผลในอีก  30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 5 เมษายน 2562) พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสิทธิประโยชน์สำคัญของลูกจ้างดังต่อไปนี้

1.หากมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างทำให้ต้องไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลแล้วมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบรวมกับนิติบุคคลใด มีผลให้ต้องไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง สำหรับสิทธิต่าง ๆ ของลูกจ้างที่มีอยู่ต่อนายจ้างยังคงสิทธิต่อไปโดยนายจ้างใหม่ต้องรับไป

2.มีสิทธิลาเพื่อกิจธุระจำเป็น โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างตามปกติปีละไม่เกิน 3 วันทำงาน

จากเดิมมาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  แต่ไม่มีมีการกำหนดจำนวนวันและการจ่ายค่าจ้างไว้

3.ลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรและลาตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้ 98 วัน

ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้ ให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดช่วงลาที่ลาด้วย สำหรับค่าจ้างจะได้รับจากนายจ้างไม่เกิน 45 วัน

4.เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป โดยได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

อัตราชดเชยการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด มีดังนี้

  • ทำงานครบ 120 วันแต่ไม่ถึง 1  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน
  • ทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน
  • ทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ถึง 6  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง  180  วัน
  • ทำงานครบ 6 ปีแต่ไม่ถึง 10  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง  240  วัน
  • ทำงานครบ 10 ปีแต่ไม่ถึง 20  ปี  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง  300  วัน
  • ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป  ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง  400  วัน

5.การย้ายสถานประกอบกิจการใหม่ หากลูกจ้างไม่ต้องการไปทำงานที่ใหม่ตามนายจ้าง สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยได้รับค่าชดเชยตามสิทธิ

  • นายจ้างต้องปิดประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้ายสถานประกอบการ หากไม่มีการปิดประกาศต้องจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ไม่ไปทำงานที่ใหม่เท่ากับค่าจ้าง 30 วัน หรือค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้าย
  • ลูกจ้างที่ไม่ต้องการไปทำงานที่ใหม่ตามนายจ้าง ต้องแจ้งเป็นหนังสือกับนายจ้างภายใน 30 วันหลังมีประกาศ จึงจะสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยตามสิทธิ

6.กรณีจ่ายค่าตอบแทนเกินเวลาปกติ  นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ย 15% ต่อปี

หากนายจ้างคืนเงินหลักประกัน จ่ายเงินบอกเลิกสัญญาจ้าง เงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และตอบแทนต่าง ๆ เกินเวลาปกติ นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดให้กับลูกจ้าง 15% ต่อปี

7.ค่าตอบแทนลูกจ้างชาย-หญิงเท่ากัน

ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงสำหรับงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน

 

Credit : Business photo created by pressfoto – www.freepik.com

Continue Reading

Real estate Management System


Real estate Management System

CPP เราได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขาย ฝ่ายก่อสร้าง จัดซื้อ บัญชี และการเงินได้อย่างครบวงจร

** โดยเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบใหม่ๆ ให้ทันต่อการแข่งขันและเทคโนโลยี…

Continue Reading