นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

      บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าคือสิ่งที่มีค่าของเรา บริษัทฯเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นบริษัทฯจึงมีมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

 
 

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

      นโยบายนี้ใช้สำหรับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้ง Offline และ Online เช่น เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัทฯ และ/หรือ คู่ค้า (Business Partner) ของบริษัทฯ เช่น

 • แอปพลิเคชั่น

 • ข่าวสาร โปรโมชั่น ของผลิตภัณฑ์และการบริการ

 • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   2.1 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ จากการสมัครงาน หรือการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทฯมีสิทธิ์ใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราว์เซอร์ ท่านสามารถตั้งค่า เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อเรียนรู้วิธีการปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานของคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้

 • พฤติกรรมการใช้งานของท่านบนแอปพลิเคชั่น (Log files) ของทางบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

   2.2 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

   2.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ

ผ่านช่องทางของคู่ค้า/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Instagram, Twitter, และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profiles) หรือตัวแทน (Agent) เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

   3.1 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ

   3.2 เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

   3.3 เพื่อติดต่อและให้บริการ หรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

   3.4 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

   3.5เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
      บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากคู่ค้า ผู้ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือผู้รับจ้างซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ กิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
      บริษัทฯใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัย
      ในการนี้ บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทฯเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
   6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทฯใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทฯได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
   6.3 หากบริษัทฯไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทฯดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ
   6.4 สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
   6.5 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งได้ที่หมายเลข 026520891 – 4

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
      ในกรณีที่บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
แล้วประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งได้ที่หมายเลข 026520891 – 4
8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
9. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัทฯ
      บริษัทฯอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทฯจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์