E-SLIP On Mobile (ระบบขอดูสลิป)

 

E-Slip On Mobile  ของระบบ BUKALA  ช่วยให้คุณสามารถขอดูเงินเดือนออนไลน์ได้ทางมือถือของคุณเอง โดยไม่ต้องใช้ Server  อีกทั้งข้อมูลในส่วนต่างๆ อาทิ ข้อมูลพนักงาน  ข้อมูลรายการรับ/หัก เป็นต้น