ESS ดีอย่างไร ?

ระบบ ESS หรือ Employee self service เป็นระบบที่พนักงานสามารถ

เข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน Web site และ/หรือ Mobile

……. 🐳 …….

Bukala By CompuPower 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *