การอบรมหลักสูตร Compu Personnel Bukala

เราขอนำภาพบรรยากาศความประทับใจที่วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกัน มาฝากเพื่อระลึกถึงกันและกันค่ะ

ซึ่งบริษัท คอมพิวเพาเวอร์  จำกัด ได้จัดเปิดอบรมหลักสูตร ” Compu Personnel Bukala 2018

ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่  2  พฤศจิกายน  2561   ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

การจัดอบรมนี้เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าของเราได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบบ

Personnel  Bukala  ให้มากยิ่งขึ้น   เพื่อการทำงานที่ตรงตามเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปต่อยอดการใช้งานจริงได้ต่อไป