Medical (ระบบรักษาพยาบาล)

Medical (ระบบรักษาพยาบาล) ช่วยจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่างๆของพนักงานในองค์กร

มีการเก็บข้อมูล  ประวัติการรักษาพยาบาล การซื้อแผนประกันต่างๆของพนักงาน  ช่วยควบคุมแผนวงเงินการเบิก

ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้   ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริการจัดการในองค์กร