Evaluation (ระบบประเมินผล)

 

ระบบประเมินผล   ใช้ในการประเมินผลคะแนนและเกรด ทำรายงานเปรียบเทียบการกระจายเกรด

สามารถตั้งเกณฑ์การกระจายเกรดได้ตามพนักงานกลุ่มต่างๆ และยังออกรายงานว่าเกรดที่ได้นั้นอยู่

ในเกณฑ์การกระจายที่เหมาะสมหรือไม่