IT Professional Services

IT Solutions – ระบบสารสนเทศ

เราพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการทางด้าน IT

  • แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Server  เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
  • ดูแลในส่วน ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และ Antivirus รวมทั้งการ Backup ข้อมูลบน Server
  • ออกแบบ ปรับปรุง และวางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
  • บริการแก้ปัญหาผ่านระบบ Remote Access
  • บริการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  • บริการดูแลระบบฐานข้อมูล SQL และ Oracle
  • บริการติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
  • บริการดูแลระบบ Backup และ Recovery