Training

ระบบฝึกอบรม

 • กำหนดประเภทหรือกลุ่มหลักสูตรได้ไม่จำกัด
 • กำหนดจำนวนหลักสูตรในแต่ละประเภทหรือกลุ่มได้ไม่จำกัด
 • กำหนดแผนการอบรมประจำปี ประเมินว่าสามารถทำงานได้ตามแผนหรือไม่

 

เก็บประวัติการอบรม ทั้งภายในและภายนอก

 • รายพนักงาน
 • รายหลักสูตร

 

เก็บรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม เช่น สถานที่, องค์กรที่จัด, หน่วยงานที่จัด, วิทยากร, เงื่อนไขผู้เข้าอบรม, รายชื่อผู้เข้าอบรม, วันเวลาที่อบรม, ระยะเวลา, ค่าใช้จ่าย, วิธีการประเมินผลผู้เข้าอบรม/วิทยากร/หลักสูตร

การประเมินผลการอบรม

 • ประเมินพนักงานที่เข้าอบรม ว่าเข้าหรือไม่เข้าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยสามารถเก็บรายละเอียดคะแนนที่ได้จากการทดสอบได้
 • ประเมินวิทยากรและหลักสูตร โดยสามารถเก็บรายละเอียดคะแนนที่ได้จากการทำแบบสอบถามของแต่ละผู้เข้าอบรมได้

 

Feature การใช้งานเพิ่มเติมในระบบ

 • ใบลงทะเบียนการอบรม
 • กำหนด Road Map ควบคุมพนักงานให้เข้าอบรมหลักสูตรตามที่กำหนดใน Road Map
 • Registration Course
 • Prerequisite
 • Competency
 • On the job Training

 

รายงานวิเคราะห์การทำงาน

 • รายงานผู้ไม่เคยเข้าอบรม/สัมมนา
 • รายงานประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน รายบุคคล, รายหลักสูตร
 • รายงานแสดงค่าใช้จ่าย/จำนวนชั่วโมง/จำนวนหลักสูตร ในการอบรมแต่ละหลักสูตร/ประเภทหลักสูตร
 • รายงานแสดงการประเมินผลผู้เข้าอบรม, วิทยากร, หลักสูตร
 • รายงานการ Allocate ค่าใช้จ่ายตาม Cost Center ของพนักงาน