Time Attendance

ระบบบริหารเวลาการปฏิบัติงาน

ควบคุมการเข้าออกบริษัท

 1. พนักงานที่เข้ากะ กำหนดจำนวนกะ ได้ไม่จำกัด
 2. พนักงาน Office ระบุตารางวันทำงานชัดเจนหรือเสาร์เว้นเสาร์หรือเสาร์ที่เท่าใดของเดือนทำงาน
 3. กำหนดตารางการหมุนเวียนกะเป็นชุดๆ และสามารถเปลี่ยนตารางการเข้างานได้ตาม Effective date
 4. สามารถเปลี่ยนกะทั้งกลุ่มหรือเป็นรายพนักงาน, แลกกะ, เปลี่ยนวันหยุดได้

 

บันทึกเข้าออกงานได้หลายวิธี เช่น บัตรตอก, เครื่องรูดบัตร, Finger Scan

 1. ใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อและทุกประเภท สามารถลดต้นทุนเครื่องรูดบัตรได้
 2. มีระบบการควบคุมยืม/คืน บัตรชั่วคราว กรณีพนักงานลืมบัตร หรือ บัตรหาย
 3. สามารถ Interface ข้อมูลบัตรตอกที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้

 

ใบลา/ใบรับรองเวลา

 1. บันทึกใบลา/ใบรับรองเวลาตามเอกสาร
 2. สามารถ Interface ข้อมูลใบลา ที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้
 3. Approve ใบลา/ใบรับรองเวลาเมื่อบันทึก
 4. Approve ใบลา/ใบรับรองเวลาโดยผู้บังคับบัญชา
 5. สอบถามรายการลา/รับรองเวลา, สอบถามสิทธิ์การลา, แสดงรายงานสถิติการลา
 6. สามารถนำรายการลา/รับรองเวลาไปประกอบเป็นเงื่อนไขการจ่ายรายรับอื่น

 

OT

 1. ขออนุมัติก่อนทำ OT
 2. ทำ OT ก่อนแล้วให้ระบบ Generate ใบคำขอ OT
 3. จ่าย OT ตามการบันทึกใบคำขอ ที่มีการอนุมัติแล้ว
 4. ระบบ Generate รายการ OT ตามเวลาการทำงาน แล้ว Approve
 5. สามารถ Interface ข้อมูลรายการ OT ที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้

การประเมินผล

 1. ประเมินผล มาก่อน, มาสาย, ทำงานในเวลางาน, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาในสิทธิ์, ลาเกินสิทธิ์, ลาไม่จ่ายค่าจ้าง, การปฏิบัติงานนอกสถานที่, รูดบัตรไม่ครบ
 2. สามารถประเมินผลเพื่อหักค่าจ้าง หรือใช้ในการประเมินผลประจำปี เป็นนาที, เป็นชั่วโมง, เป็นวัน, เป็นครั้ง โดยสามารถกำหนดการแปลงนาทีเป็น จำนวนครั้งได้ในทุกหัวข้อประเมินในหนึ่งวันมาสาย 1 ชั่วโมง อาจถือเป็นสาย 2 ครั้งได้
 • สิทธิ์การลาพักร้อน จำนวนวันลาพักร้อนขึ้นกับตำแหน่ง, อายุงาน, ประเภทการจ่าย, ระดับ, ระดับงาน โดยมีวิธีการคำนวณจำนวนวันที่ได้สิทธิ์พักร้อนให้เลือกหลายวิธี, การสะสมวันลาพักร้อน เช่น ไม่สะสม, สะสมแต่ไม่เกิน … ปี หรือ … วัน, ไม่สะสมแต่ขยายเวลาการใช้วันพักร้อน เป็นต้น
 • สิทธิ์การลาอื่นๆ สามารถกำหนดให้ขึ้นกับเพศ, สภานะภาพ, เงื่อนไขการลา, วิธีการนับวันลา จำนวนวันที่ได้สิทธิ์ และ จำนวนวันที่ไม่จ่ายค่าจ้าง
 • ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน ในแต่ละวันได้ตามต้องการ
 • รายรับอื่น ๆ สามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณรายรับอื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานแต่ละวันได้ เช่น ค่ากะ, ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ, เบี้ยขยัน (แบบขั้นบันได หรือ แบบอัตราตายตัว)
 • Interface ข้อมูลเพื่อการทำเงินเดือน สามารถ Interface ข้อมูลการมาสาย, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาไม่ได้รับค่าจ้าง, OT แยกตามอัตรา, ค่ากะ, ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ ฯลฯ ไปที่ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง ได้ทุกโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้งาน เนื่องจากสามารถกำหนดการ Export ข้อมูลตามรูปแบบที่ระบุได้

 

รายงานวิเคราะห์และสรุปการทำงาน

 1. รายงานสรุปเรื่องการลาพักร้อน, ลาอื่น ๆ
 2. รายงานสรุปการทำงานรายพนักงาน ประจำวัน, สรุปเป็นเดือน
 3. รายงานสรุปการทำงานตามหน่วยงาน
 4. สามารถออกรายงานสรุปและวิเคราะห์จำนวนวัน, ชั่วโมง, เปอร์เซ็นต์ ที่มาสาย, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาแต่ละประเภท, OT ในแต่ละอัตรา

ความสามารถของระบบ

ควบคุมการเข้าออกบริษัท
1.
พนักงานที่เข้ากะ กำหนดจำนวนกะ ได้ไม่จำกัด
2.
พนักงาน Office ระบุตารางวันทำงานชัดเจนหรือเสาร์เว้นเสาร์หรือเสาร์ที่เท่าใดของเดือนทำงาน
3.
กำหนดตารางการหมุนเวียนกะเป็นชุดๆ และสามารถเปลี่ยนตารางการเข้างานได้ตาม Effective date
4.
สามารถเปลี่ยนกะทั้งกลุ่มหรือเป็นรายพนักงาน, แลกกะ, เปลี่ยนวันหยุดได้

บันทึกเข้าออกงานได้หลายวิธี เช่น บัตรตอก, เครื่องรูดบัตร, Finger Scan
1.
ใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อและทุกประเภท สามารถลดต้นทุนเครื่องรูดบัตรได้
2.
มีระบบการควบคุมยืม/คืน บัตรชั่วคราว กรณีพนักงานลืมบัตร หรือ บัตรหาย
3.
สามารถ Interface ข้อมูลบัตรตอกที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้

ใบลา/ใบรับรองเวลา
1.
บันทึกใบลา/ใบรับรองเวลาตามเอกสาร
2.
สามารถ Interface ข้อมูลใบลา ที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้
3.
Approve ใบลา/ใบรับรองเวลาเมื่อบันทึก
4.
Approve ใบลา/ใบรับรองเวลาโดยผู้บังคับบัญชา
5.
สอบถามรายการลา/รับรองเวลา, สอบถามสิทธิ์การลา, แสดงรายงานสถิติการลา
6.
สามารถนำรายการลา/รับรองเวลาไปประกอบเป็นเงื่อนไขการจ่ายรายรับอื่น

OT
1.
ขออนุมัติก่อนทำ OT
2.
ทำ OT ก่อนแล้วให้ระบบ Generate ใบคำขอ OT
3.
จ่าย OT ตามการบันทึกใบคำขอ ที่มีการอนุมัติแล้ว
4.
ระบบ Generate รายการ OT ตามเวลาการทำงาน แล้ว Approve
5.
สามารถ Interface ข้อมูลรายการ OT ที่บันทึกใน Excel เข้าระบบได้

การประเมินผล
1.
ประเมินผล มาก่อน, มาสาย, ทำงานในเวลางาน, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาในสิทธิ์, ลาเกินสิทธิ์, ลาไม่จ่ายค่าจ้าง, การปฏิบัติงานนอกสถานที่, รูดบัตรไม่ครบ
2.
สามารถประเมินผลเพื่อหักค่าจ้าง หรือใช้ในการประเมินผลประจำปี เป็นนาที, เป็นชั่วโมง, เป็นวัน, เป็นครั้ง โดยสามารถกำหนดการแปลงนาทีเป็น จำนวนครั้งได้ในทุกหัวข้อประเมินในหนึ่งวันมาสาย 1 ชั่วโมง อาจถือเป็นสาย 2 ครั้งได้

สิทธิ์การลาพักร้อน
จำนวนวันลาพักร้อนขึ้นกับตำแหน่ง, อายุงาน, ประเภทการจ่าย, ระดับ, ระดับงาน โดยมีวิธีการคำนวณจำนวนวันที่ได้สิทธิ์พักร้อนให้เลือกหลายวิธี, การสะสมวันลาพักร้อน เช่น ไม่สะสม, สะสมแต่ไม่เกิน … ปี หรือ … วัน, ไม่สะสมแต่ขยายเวลาการใช้วันพักร้อน เป็นต้น

สิทธิ์การลาอื่นๆ
สามารถกำหนดให้ขึ้นกับเพศ, สภานะภาพ, เงื่อนไขการลา, วิธีการนับวันลา จำนวนวันที่ได้สิทธิ์ และ จำนวนวันที่ไม่จ่ายค่าจ้าง

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน ในแต่ละวันได้ตามต้องการ

รายรับอื่น ๆ
สามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณรายรับอื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานแต่ละวันได้ เช่น ค่ากะ, ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ, เบี้ยขยัน (แบบขั้นบันได หรือ แบบอัตราตายตัว)

Interface ข้อมูลเพื่อการทำเงินเดือน
สามารถ Interface ข้อมูลการมาสาย, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาไม่ได้รับค่าจ้าง, OT แยกตามอัตรา, ค่ากะ, ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ ฯลฯ ไปที่ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง ได้ทุกโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้งาน เนื่องจากสามารถกำหนดการ Export ข้อมูลตามรูปแบบที่ระบุได้

รายงานวิเคราะห์และสรุปการทำงาน
1.
รายงานสรุปเรื่องการลาพักร้อน, ลาอื่น ๆ
2.
รายงานสรุปการทำงานรายพนักงาน ประจำวัน, สรุปเป็นเดือน
3.
รายงานสรุปการทำงานตามหน่วยงาน
4.
สามารถออกรายงานสรุปและวิเคราะห์จำนวนวัน, ชั่วโมง, เปอร์เซ็นต์ ที่มาสาย, ขาดงาน, กลับก่อน, ลาแต่ละประเภท, OT ในแต่ละอัตรา