Payroll & Wage

ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง

รหัสรายรับและรายหักมีไม่จำกัด ถึงแม้ว่าการแสดงรายการใน slip หรือในรายงานจะมีช่องจำกัด

 1. กำหนดได้ว่ารายรับใดบ้างเป็นฐานในการคำนวณประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, OT
 2. รายรับหักใดที่ต้องการคำนวณภาษี หรือต้องการให้ Forecast เงินได้
 3. นำรายรับหักที่จ่ายนอกระบบมาคำนวณภาษีได้และไม่จ่ายรวมกับเงินเดือน เช่น คูปองอาหาร
 4. รายรับและหักสามารถกำหนดเป็นสูตร, เป็น % ของเงินเดือน, อัตราต่อเหตุการณ์ที่เกิด
 5. กำหนดสูตรการปัดเศษ, ระบุได้ว่ารายรับหักใดต้องการปัดเศษด้วยสูตรใดปัดเป็นหลักใด

 

คำนวณเงินอัตโนมัติ เช่น OT, ตัดเงินเนื่องจากขาดสายลาเงินกู้, เบี้ยขยัน,หักเงินกองทุนมีวิธีคำนวณภาษีหลายวิธีและระบุได้พนักงานออกเอง, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ตลอดไป

การจ่ายเงินเดือน เป็นเงินสด, เช็ค, จ่ายผ่านบัญชีหลายบัญชีได้โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือ %

การหาค่าแรงต่อวัน/ต่อชั่วโมง มีได้หลายวิธี

 1. Fix จำนวนวันต่องวด เช่น 30 วันต่องวด แต่นับจำนวนวันเมื่อเข้าหรือออก ตามวันจริงในเดือน
 2. Fix จำนวนวันต่องวด และกรณีเข้าหรือออก ให้ Fix เดือนละ 30 วัน
 3. นับจำนวนวันจริง ของแต่ละเดือน และมีค่าแรงต่อวัน โดยหารจำนวนวันในแต่ละเดือน การหาค่าแรงต่อวัน/ต่อชั่วโมงสามารถกำหนดแยกเป็นเรื่อง ๆ ได้เช่น เงินเดือน, OT, ตัดเงินจากการขาด/สาย/ลา

 

การคำนวณภาษีเงินชดเชย ตามมาตรา 48(5)

รายงานและเอกสารสำหรับระบบเงินเดือนครบถ้วน เช่น

 1. ประกันสังคม : สปส.1-03, 1-03/1, 6-09, 1-10 (ส่วน 1,2) ทั้งแบบสาขาเดียวและหลายสาขา
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : พนักงานเข้าใหม่หรือออก, การหักเงินกองทุนหรือยอดสะสม
 3. ภาษี : ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า, ใบต่อ และนำส่งด้วยสื่อ), ภ.ง.ด.1ก (ใบปะหน้า, ใบต่อ และนำส่งด้วยสื่อ), หนังสือรับรองการหักภาษีฯ มาตรา 50 ทวิ
 4. ธนาคาร : รายงานและ Diskette ส่งเงินเดือนให้กับธนาคาร
 5. เอกสาร : เช่น ใบรับรองเงินเดือน, ใบรับรองการทำงาน, ใบปรับเงินเดือน
 6. รายงานพิสูจน์ยอดเงินเดือน, รายงานเชิงวิเคราะห์, รายงานตรวจ transaction ที่เปลี่ยนแปลง

 

คิดเงินตาม Effective Date เช่น ปรับเงินเดือนกลางเดือน, OT, ลาข้ามเดือน, ออกกลางเดือน

การตัดเงินเนื่องจากขาดสายลา, OT สรุปขาดสายลา, OT จากระบบ TA หรือบันทึกโดยตรงฟังก์ชั่นนี้แล้วประมวลผลหาจำนวนเงินที่จะหักหรือ เพิ่มจากเงินเดือนสามารถแก้ไขได้

วิธีคำนวณ OT เป็นจำนวนเท่า, ระบุค่าแรงต่อชั่วโมง

Security สามารถแยกกลุ่มผู้ดูแลเงินเดือน