Evaluation Bonus Adjust Salary

ระบบประเมินผล โบนัส ปรับเงินเดือน

ประเมินผลคะแนนและเกรด โดย ดูสถิติจาก ความดีความผิด, รางวัลและบทลงโทษที่ได้รับ, การขาด-สาย-ลา, คะแนนภายนอกที่หัวหน้าประเมิน, คะแนนจากการกรอกฟอร์มในระบบ, คะแนนจากการไม่ผ่านการฝึกอบรม

รายงานเปรียบเทียบการกระจายเกรด สามารถตั้งเกณฑ์การกระจายเกรดได้ตามโครงสร้างพนักงานกลุ่มต่าง ๆ และออกรายงานเปรียบเทียบว่าเกรด ที่ได้อยู่ในเกณฑ์การกระจายที่เหมาะสมหรือไม่, สามารถปรับปรุงแก้ไขเกรดได้ตามต้องการ

การให้โบนัสหรือปรับเงินเดือน สามารถสร้างเงื่อนไข การให้ขึ้นกับ Factor ต่อไปนี้

  1. อายุงาน
  2. เกรด (ผลการประเมิน)
  3. อายุงานหักออกด้วยคะแนนการประเมิน
  4. เกรด + กลุ่มเงินเดือน
  5. เกรด + อายุงาน

 

ประมวลผลปรับเงินเดือน หรือโบนัส ตามเงื่อนไข User สามารถตรวจสอบ และแก้ไขรายการได้ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ส่งข้อมูลการปรับเงินเดือนไปเป็น Movement ในระบบ Personnel หรือส่งข้อมูล Bonus ไปจ่ายยังระบบเงินเดือนตามอัตโนมัติ