Property Renting and Saleing

ระบบนายหน้าฝากขายฝากเช่า

ระบบควบคุม

 • ข้อมูลสินค้าที่รับฝาก
 • สัญญาฝากขาย / ฝากเช่า และบริหารงานเช่า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาเช่า
 • แจ้งหนี้ และติดตามการเก็บค่ามัดจำสินค้า หรือ ค่าเช่าแทนเจ้าของห้อง
 • ออกใบรับเงินแทนเจ้าของห้อง
 • คำนวณค่านายหน้า และรายการหัก
 • เอกสารนัดรับคืนเงิน
 • แจ้งหนี้ค่านายหน้า
 • รับชำระ
 • ออกรายงานสรุป

 

ข้อมูลสินค้าที่รับฝาก

 • เก็บรายละเอียดของสินค้าที่รับฝาก เพื่อใช้ในการค้นหา
 • เก็บข้อมูลสถานะสินค้าที่สามารถปล่อยขายหรือเช่าเป็นช่วงเวลา
 • เก็บประวัติเจ้าของห้องที่นำห้องมาฝาก
 • สรุปยอดสินค้ารับฝากเพิ่ม ลดลง และคงเหลือแยกตามประเภทสินค้า หรือ โครงการ

 

สัญญาฝากขาย / ฝากเช่า และบริหารงานเช่า

 • สามารถแบ่งประเภทสัญญาตามประเภทรายได้
 • สามารถรับฝากสินค้าได้ไม่จำกัด
 • กำหนดสูตรการคำนวณค่านายหน้าได้เอง

 

สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาเช่า

 • สามารถระบุเงื่อนไขสอบถามสินค้าเพื่อขาย หรือให้เช่าได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถบันทึกสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญาเช่าในนามของเจ้าของกับลูกค้าได้

 

แจ้งหนี้ และติดตามการเก็บค่ามัดจำสินค้า หรือ ค่าเช่าแทนเจ้าของห้อง

 • ควบคุมการแจ้งหนี้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคที่สำรองจ่ายแทนให้เจ้าของห้อง
 • ควบคุมการรับชำระค่ามัดจำ หรือค่าเช่าตามใบแจ้งหนี้ และออกใบรับเงินแทนเจ้าของห้อง
 • ควบคุมการรับเงินค่ามัดจำ หรือค่าเช่า และส่งเงินคืนให้เจ้าของห้องกรณีไม่รับเงินผ่านบริษัท

 

คำนวณค่านายหน้า/รายได้ และรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ควบคุมการคำนวณค่านายหน้าให้อัตโนมัติ
 • เพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับปรุง รายได้อื่นๆ และค่านายหน้า ที่ไม่สามารถกำหนดสูตรได้
 • บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทสำรองจ่ายแทนให้เจ้าของห้องได้

 

เอกสารนัดรับคืนเงิน

 • สามารถบันทึกเอกสารแจกแจงจำนวนเงินที่รับแทนเจ้าของห้อง หักด้วยค่านายหน้า รวมกับรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องคืนเจ้าของห้อง
 • ออกรายงานเพื่อทำเช็คจ่ายผ่านระบบเตรียมจ่าย

 

แจ้งหนี้ค่านายหน้า

 • สามารถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่านายหน้าได้
 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้ แยกตามลูกค้ารายตัวได้
 • ตั้งลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

 

รับชำระ

 • สามารถรับชำระด้วย เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด การโอนเข้าบัญชี
 • ควบคุมการรับชำระตามเอกสารใบแจ้งหนี้
 • สามารถรับชำระเป็น Partial Payment ได้หลายครั้ง
 • พิมพ์ใบเสร็จ หรือใบรับเงิน
 • ส่งรายการล้างลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

 

ออกรายงานสรุป

 • รายงานรับรู้รายได้แยกตามฝ่ายนายหน้า หรือฝ่ายบัญชี
 • รายงานสรุปจำนวนสินค้ารายเดือนแยกเป็นสินค้าที่รับเพิ่ม, สินค้าที่ปิดได้, และสินค้าคงเหลือ
 • รายงานค้างชำระ (Outstanding)
 • รายงานสรุปสัญญาใกล้หมดอายุ