Installment Sales

ระบบขายผ่อนและลูกหนี้

ประเภทธุรกิจของระบบ

 • ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการผ่อนงวด
 • รองรับการซื้อขาย บ้านพร้อมที่ดิน คอนโด ที่ดินเปล่า รับสร้างบ้าน
 • โครงการอยู่ภายใต้หลายบริษัท รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เอกสาร เช่น ใบจอง สัญญา ใบเสร็จ ทวงหนี้

สต๊อกยูนิต ราคา และ Price List

 • คุม Unit ของโครงการ ทั้งที่เปิดขายและไม่เปิดขาย
 • กำหนดราคาแยกระหว่างที่ดินและแบบบ้าน
 • ราคาของสินค้า แตกงวดจอง, สัญญา, ผ่อน และโอน
 • งวดสัญญาแตกย่อยได้มากถึง 10 งวด
 • งวดผ่อนแตกย่อยได้มากถึง 98 งวด

ทะเบียนลูกค้า Prospect & Actual

 • ทะเบียน Prospect Customer และ Actual Customer
 • ที่อยู่ 3 ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน ที่ติดต่อ และที่ทำงาน
 • กำหนดที่อยู่ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็น ไทยหรืออังกฤษ
 • เก็บข้อมูลทางการตลาดเพื่อออกรายงานวิเคราะห์

เอกสาร

 • หนังสือจอง สัญญา ใบรับเงิน ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • จดหมายแจ้งหนี้ ใบยืนยันยอดหนี้ ใบยึดจอง, ใบยึดสัญญา, ใบเปลี่ยนมือ, ใบแนบส่วนลด, Label

การจอง และการทำสัญญา

 • ไม่สามารถจองสินค้าที่ขายแล้ว
 • เลือกราคาจากราคามาตรฐาน
 • มีงวดสัญญาได้หลายงวด
 • สินค้าหนึ่งยูนิต ประกอบด้วยหลายสัญญา, 1 สัญญามีหลายยูนิต
 • ผู้จอง และผู้ทำสัญญาเป็นคนละคนได้
 • กำหนดงวดพิเศษ นอกเหนือจากงวดในสัญญา
 • เพิ่มสัญญาต่อเติมได้ไม่จำกัดจำนวน

ของแถม

 • ทะเบียนของแถมของบริษัท และโครงการ
 • กำหนดของแถมของสัญญา เมื่อมีการซื้อขาย

ใบกำกับภาษีเกณฑ์สิทธิ์ (Optional)

 • ประมวลพิมพ์ใบกำกับภาษีตาม Due
 • เก็บประวัติการพิมพ์

การรับชำระ

 • รับชำระด้วย เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด การโอนเข้าบัญชี
 • งวดหนึ่งๆ ชำระเป็น Partial Payment ได้หลายครั้ง
 • เช็คหนึ่งใบ ชำระของหลายสินค้า หรือข้ามโครงการ
 • คำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ กรณีเป็นเครดิตการ์ด, โอนเงิน, เช็ค
 • รับชำระด้วยส่วนลด พร้อมเหตุผลการลด

ทะเบียนเช็ค และการนำเงินเข้าธนาคาร

 • ทะเบียนเช็ครับ รวม Post Dated Cheque
 • พิมพ์รายละเอียดประกอบการนำเข้า
 • คุมสถานะเช็ค เช็คผ่าน เช็คคืน, เช็คระหว่างทาง, เช็ค Cancel, เช็คนำเข้า, เช็ค Hold
 • เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะเช็ค
 • คำนวณค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีเป็นเช็คระหว่างทาง
 • Link เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

การยึด/เปลี่ยนมือ/เปลี่ยนห้อง

 • เก็บประวัติการยึด (จองหรือสัญญา)
 • เก็บประวัติการชำระ กรณีมีการเปลี่ยนมือ
 • คืนเงิน และพิมพ์ใบสั่งจ่าย กรณีมีการคืนเงิน
 • เปลี่ยนห้อง หรือรายละเอียดสัญญา โดยเก็บประวัติ

สอบถามทางจอภาพ

 • ยอดขายของโครงการ
 • ค้างชำระ Outstanding
 • วันนัดทำสัญญา
 • ยอดขายของ Salesman

ภาษี/ประมาณการ

 • ภาษีขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • รับรู้รายได้ ตาม Installment หรือตามเปอร์เซ็นต์งานเสร็จ และตามสรรพากร
 • ประมาณการรายรับจากสัญญา

สถานะลูกหนี้

 • ยอดรับชำระตามสัญญา
 • ค้างชำระ Outstanding ฝ่ายขาย/การเงิน/บัญชี
 • รายละเอียดงวดค้างชำระ
 • สถานะยึดจอง/สัญญา