Construction Management

ระบบบริหารงานก่อสร้าง

ระบบควบคุม

 • ข้อมูลโครงการ/ประเภท/แปลง(ห้อง)
 • Stock วัสดุก่อสร้าง
 • BOQ
 • สัญญาก่อสร้าง และพิมพ์เอกสารสัญญา
 • บันทึกความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • บันทึกงานเพิ่ม/งานลด
 • บันทึกการหัก Retention/Advance
 • บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ไฟฟ้า
 • บันทึกการเบิกเงินผู้รับเหมา และพิมพ์เอกสาร
 • บันทึกการขอซื้อวัสดุก่อสร้าง และพิมพ์เอกสาร
 • บันทึกการคืน Retention
 • บันทึกการคืน Retention
 • ตั้งเจ้าหนี้ผู้รับเหมาอัตโนมัติ
 • เตรียมจ่ายอัตโนมัติ
 • รายงานตรวจสอบ

 

ข้อมูลโครงการ/ประเภท/แปลง(ห้อง)

 • รายละเอียดของแต่ละแปลง ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับระบบขายผ่อนและลูกหนี้

 

Stock วัสดุก่อสร้าง

 • เก็บรายละเอียดเป็นหมวดหมู่
 • แยกตาม warehouse และสถานที่เก็บ
 • ควบคุมวัสดุคงเหลือ

 

BOQ

 • กำหนดโครงสร้างได้หลายระดับ
 • กำหนดแยกได้ระหว่างบริษัทจัดหาให้หรือผู้รับเหมาจัดหาเอง

 

สัญญาก่อสร้าง และพิมพ์เอกสารสัญญา

 • กำหนดรายละเอียดผู้รับเหมา, มูลค่าสัญญา, Retention, Advance, ประเภทงาน , จำนวนงวดและเงินที่ต้องจ่ายผู้รับเหมา

 

บันทึกความก้าวหน้างานก่อสร้าง

 • บันทึก % งานเสร็จ ตามจริง โดยกำหนดได้เองว่าจะบันทึกสัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง

 

บันทึกงานเพิ่ม/งานลด

 • กำหนดงานเพิ่ม เป็นงวดๆได้ไม่จำกัด
 • จำนวนเงินที่เพิ่ม/ลด ไม่กระทบกับมูลค่าสัญญาหลัก

 

บันทึกการหัก Retention/Advance

 • กำหนดเป็น % หรือ บาท ที่จะให้หักในแต่ละงวด

 

บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ไฟฟ้า

 • กำหนดรายการไว้ล่วงหน้าได้
 • กำหนดวิธีการหักได้หลายอย่าง เช่น หักตามผู้รับเหมา หรือ ตามสัญญา หรือ ตาม แปลง

 

บันทึกการเบิกเงินผู้รับเหมา และพิมพ์เอกสาร

 • ควบคุมได้ 3 แบบ คือ ตามกำหนดในสัญญา, ตามเปอร์เซนต์งานเสร็จ หรือ ตาม BOQ

 

บันทึกการขอซื้อวัสดุก่อสร้าง และพิมพ์เอกสาร

 • ขอซื้อตามที่ระบุในสัญญา และส่งข้อมูลเข้าระบบจัดซื้ออัตโนมัติ

 

บันทึกการคืน Retention

 • สามารถตัดกับยอดค่าใช้จ่าย หรือ รายการหักค่าเสียหาย ก่อนคำนวนยอดที่ต้องคืน
 • มีรายงานแจ้งให้ฝ่ายการเงิน/บัญชี ทราบยอดที่ต้องจ่าย

 

ตั้งเจ้าหนี้ผู้รับเหมาอัตโนมัติ

 • ส่งข้อมูลเข้าระบบเจ้าหนี้การค้าอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการตั้งเจ้าหนี้
 • ส่งเข้าเตรียมจ่ายล้าง เจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ

 

เตรียมจ่ายอัตโนมัติ

 • ส่งเข้าเตรียมจ่ายอัตโมนัติ ในกรณีไม่ตั้งเจ้าหนี้

 

รายงาน

 • รายงานการ์ดผู้รับเหมา
 • รายงานใบเบิก/หักเงิน
 • รายการความก้าวหน้าก่อสร้าง
 • รายงานค้างจ่ายผู้รับเหมา