Account Payable

ระบบเจ้าหนี้การค้า

คุณสมบัติ

 • ควบคุมเจ้าหนี้รายตัว
 • ควบคุมใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • ควบคุมสัญญาผู้รับเหมา (Apply ใบสั่งซื้อ)
 • ควบคุมการรับของ
 • ควบคุมการเบิกงวด (Apply การรับของ)
 • ควบคุมการตั้งหนี้
 • ควบคุมการอนุมัติจ่าย/วางบิล
 • ควบคุมการลดหนี้
 • เก็บรายละเอียดต้นทุนงานก่อสร้างแยกตามแต่ละหลัง (Apply ทะเบียน 2 ชั้น)

 

ควบคุมเจ้าหนี้รายตัว

 • เก็บประวัติเจ้าหนี้แต่ละราย
 • เก็บรายละเอียด Invoice ที่รับของแล้ว
 • เก็บประวัติการสั่งซื้อ/ชำระ ของแต่ละ Invoice
 • สรุปยอดคงค้างแยกตาม Invoice และ รวมของเจ้าหนี้

 

ควบคุมใบสั่งซื้อ (สัญญาผู้รับเหมา)

 • เก็บรายละเอียดากรสั่งซื้อ เช่น วันครบกำหนดส่ง, สถานที่ส่ง, เงื่อนไขราคา, เงื่อนไขส่วนลด ฯลฯ

 

ควบคุมการอนุมัติใบสี่งซื้อ ก่อนการรับของ
กำหนดรูปแบบใบสั่งซื้อ (Template)