Real estate Management System


Real estate Management System

CPP เราได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขาย ฝ่ายก่อสร้าง จัดซื้อ บัญชี และการเงินได้อย่างครบวงจร

** โดยเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบใหม่ๆ ให้ทันต่อการแข่งขันและเทคโนโลยี